27- بازارو پۆشاک و خشل وزێرەکانى بەهەشت- -باسی بەهەشت-8